1398/05/22 10:43
آسفالت قلعه نو
بازدید بخشدار محترم و رییس شورای اسلامی بخش از پروژه آسفالت روستای قلعه نو

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved